ETAPE 2

Udvidelsen omfatter bl.a ny ydermole, kajanlæg, uddybning, skibsrampe og skiddingområde.

Etape 2 forventes færdig 3. kvartal 2019.

 

ETAPE 2

Der etableres ca. 930 m ny nordlig ydermole. Sten til opbygning af ny mole sker ved genanvendelse af sten fra nedbrydning af den eksisterende nordre mole fra åbning ind til Nordhavnen samt fra dele af den nordlige ydermole fra Etape 1 og ved spulefelter, der omsluttes af den nye nordlige ydermole. Der suppleres med nye sten fra norske og svenske stenbrud, der leveres med skib og pram. Den nye ydermole tilsluttes Nordmolen fra Etape 1-udvidelsen.

Sejlrende og havnebassin uddybes yderligere til 14 m vanddybde svarende til ca. 1.5 mio. m3 uddybningsmaterialer, hvoraf ca. 1.1 mio. m3 af uddybningsmaterialerne anvendes til at etablere ca. 170.000 m2 nyt baglandsareal bag ny ydermole.

Der etableres et nyt 400 m langt kajanlæg med 14 m vanddybde. Kajstrækningen er bl.a. designet til ophugning af offshore installationer og skibe ved bl.a. en ny stor skibsrampe og et skiddingområde til afsætning af offshore platforme.

Der udlægges i alt ca. 150.000 m2 med plastikmembran beskyttet under belægningen, som sikrer at overfladevand føres til et on-site filtrerings- og rensningsanlæg for rensning af evt. forurenende partikler.

Vejadgang til havneudvidelsen vil ske via Sandholm samt via den nye adgangsvej fra Nordhavnsvej.

 

 

NORDMOLE

Den nye ydermole er ca. 930 m lang.
Den udføres som en traditionel stenkastningsmole jf. følgende tværsnit af nordmolen:


TVÆRSNIT AF NORDMOLE: 

KAJ

Den kommende kaj er 400 m lang. Langs kajen uddybes der til 14 m vanddybde.

Kajindfatningen består af stålspuns, som via ankerbolte forankres til ankerplader placeret 20-45 m inde i baglandet. Kajspunsen afsluttes med en kajmur i armeret beton.


TVÆRSNIT AF 400 M KAJ:
 

På kajmuren monteres pullerter og fendersystem til optagelse af laster fra skibe, som ligger til og ved kaj.

Ved hver fender monteres der redningsstiger.

Kajområdet forsynes med en belægning bestående af hårdt komprimeret knust klippemateriale i tykkelser på mellem 500 mm til 1100 mm.

Kajområdet bliver belyst af høje master med LED-armaturer og til forsyning bliver der etableret eltavler og vandhydranter.

I kajområdet udlægges en plastikmembran beskyttet under belægningen, som sikrer at overfladevand føres via linjedræn til et on-site filtrerings- og rensningsanlæg for rensning af evt. forurenende partikler.

 

 

SKIBSRAMPE

Ved den nye 400 m kaj etableres en ca. 90 m bred og 110 m lang rampe til ophaling af skibe.

Rampen udføres med et direkte funderet dæk i armeret beton forstærket i midterzonen, hvor lasten fra skibene er størst. På oversiden af betondækket indstøbes stålprofiler til beskyttelse af betonen mod slitage, når skibene trækkes op ad rampen.

Rampen etableres fra kvote -4,65 m ved kajkant og føres til terræn med anlæg 1:15 (ca. 4 grader).
 

TVÆRSNIT AF SKIBSRAMPE:


Rampens vægge udføres ligesom kajen af stålspuns, som via ankerbolte forankres til ankerplader i baglandet.


TVÆRSNIT AF KAJVÆG VED SKIBSRAMPE:

 

 

SKIDDINGOMRÅDE

På en del af 600 m kajen (Etape 1-udvidelsen) etableres et 90 m bredt og 140 m langt skiddingområde til ilandtagning af offshore-installationer (platforme mv.) på op til 50.000 ton vægt.

Bag ved kajindfatningen udføres en ca. 10 m bred ekstrem kraftig aflastningsplade. Aflastningspladen er udført i armeret beton og funderes på ca. 300 lodrette stålpæle. Bagved aflastningspladen etableres ca. 2.000 betonpæle med pælehatte. Aflastningspladen og de ca. 2.000 bagvedliggende betonpæle sikrer, at der ved skidding-operationer ikke forekommer uacceptable sætninger og aflaster kajspunsen for den ekstreme overfladelast.

Længere inde i baglandet etableres et stort pælegrid af kraftige betonpæle med pælehatte på toppen til at optage de store laster fra området og sikre, at uacceptable sætninger undgås.
 

TVÆRSNIT AF SKIDDINGOMRÅDE:
 

 

 

UDDYBNING OG OPFYLDNING

I Etape 2 uddybes havne- og svajebassin til yderligere 14 m vanddybde. Sejlrenden uddybes ligeledes til 14 m i en bredde af 100 m.

Størstedelen af det materiale, der optages ved uddybningen, bliver genanvendt til opfyldning af baglandsarealet. Ikke genanvendelige lermaterialer transporteres med pramme til en klapplads til havs.

Det opfyldte bagland bliver på ca. 170.000 m2. Der indgår ca. 1.1 mio. m3 uddybningsmaterialer fra sejlrende og havnebassin til opfyldningen. Optagne sandmaterialer pumpes via et rør ind til bagareal.

Potentielt forurenet sediment beliggende indenfor den tidligere nordlige ydermole graves op og køres til deponering i de eksisterende spulefelter.

 

 

 

ETAPE 1


Frederikshavn Havn indgik d. 26. august 2015 aftale med Per Aarsleff A/S om gennemførelse af etape 1 af havneudvidelsen.

Havneudvidelsen omfatter bl.a. nye ydermoler, kajanlæg og baglandsarealer for 570 millioner kroner og forventes færdig i foråret 2018.
 

ETAPE 1

 

Der skal etableres i alt ca. 2,7 km. moler fordelt på 1,9 km. nordmole og 800 m. sydmole.

Sten til bygning af moler kommer fra norske og svenske stenbrud og leveres med skib og pram. Til modtagelse af sten har entreprenøren etableret en midlertidig arbejdshavn. Tilsammen skal bruges i alt ca. 700.000 tons sten til de to ydermoler.

Ydermolerne afsluttes med vertikale molehoveder, der markerer indsejlingen til havnen. Til de vertikale molehoveder indgår i alt ca. 1.050 tons stål.

Bag ydermolerne opfyldes med 2.400.000 m³ uddybningsmaterialer fra sejlrende og havnebassin til at etablere 330.000 m² baglandsareal.

Der etableres et nyt 600 m. kajanlæg med 11 m. dybdegang med mulighed for yderligere uddybning, der muliggør anløb af større skibe end tidligere. Til kajvæggen bruges i alt ca. 3.400 tons stål.

Bag ved kajvæggen anlægges en 50 m. bred kajgade med et samlet areal på i alt 30.000 m².

Vejadgang til havneudvidelsen vil ske via en forlængelse af Sandholm.

 

NORDMOLE


Nordmolen er ca. 1,9 km lang.

Den udføres som en traditionel stenkastningsmole jf. følgende tværsnit af nordmolen:
 

TVÆRSNIT AF NORDMOLE
Molen består inderst af en kerne af små sten, hvorpå der er udlagt flere lag sten med stigende størrelse. De yderste sten har en vægt på op til 8.000 kg.

Langs nordmolen anlægges en servicevej, som vil være åben for offentligheden og giver adgang til molehovedet. Servicevejen bliver 4 m. bred.

Den nordlige mole vil overvejende blive opbygget lagvis fra land og fra den nye adgangsvej, idet molen vil fungere som transportvej for tilførsel af stenmaterialer.

Sten udlægges med hydraulisk gravemaskine.

 

NORDLIGE MOLEHOVED


Nordmolen afsluttes med et vertikalt molehoved, som markerer indsejlingen til havnen.

Molehovedet opbygges af en kombivæg bestående af stålrør og spunsjern. Molehovedet får en størrelse på ca. 26 x 30 m.

Der vil være adgang til det nordlige molehoved fra land.

Molehovedet forsynes med bølgeskærm og rækværk, så det vil være muligt at stå på molehovedet og se ud over havnen og Kattegat.
 

TVÆRSNIT AF DET NORDLIGE MOLEHOVED

 

SYDMOLE


Sydmolen er ca. 800 m lang.

De yderste 525 m. af sydmolen er udformet som en traditionel stenkastningsmole jf. følgende tværsnit:
 

TVÆRSNIT AF SYDMOLE
Molen består inderst af en kerne af sand, som med sandsuger er hentet fra Læsø, hvorpå er udlagt flere lag sten med stigende størrelse. Sydmolen opbygges efter samme princip som nordmolen.

Sydmolen er på de inderste 275 m. udført som undersøisk mole, som stopper strøm- og sedimenttransport ind i havnen og er således neddykket under havoverfladen. Molen vil være synlig ved lavvande, men ved normal vandstand vil den være lige under havoverfladen. Den undersøiske mole vil blive markeret med lodrette stålstager (radarreflektor).

Den undersøiske strøm- og sedimentfælde udføres jf. følgende tværsnit:
 

TVÆRSNIT AF UNDERSØISK MOLEDen undersøiske mole er opbygget på en bund af sand, hvorpå sten er udlagt i stigende størrelse. Den undersøiske mole afmærkes med stålstager.

Den sydlige mole vil blive udført fra flåde udrustet med en hydraulisk gravemaskine, som vil tage stenmaterialer direkte fra skib.

 

SYDLIGE MOLEHOVED


Sydmolen afsluttes, som nordmolen, med et vertikalt molehovedet ved indsejlingen, men uden bølgeskærm og rækværk.

Der vil ikke være adgang til det sydlige molehoved fra land.
 

TVÆRSNIT AF SYDLIGE MOLEHOVED
 

 

KAJ


Den kommende kaj er 600 m. lang.

Langs kajen uddybes der til 11 m. vanddybde, men kajen er forberedt for 14 m. vanddybde for at sikre anløb af fremtidens store skibe.

Kajen udføres med en kombivæg bestående af stålrør og spunsjern, der afsluttes foroven med en kajmur i beton.

Kajen forankres til ankerplader i beton og stålspuns, som placeres 30-50 m. bag kajen.
 

TVÆRSNIT AF DEN KOMMENDE KAJSTRÆKNING
 På kajmuren monteres pullerter og fendersystem til optagelse af laster fra skibe, som ligger til og ved kaj.

Ved hver fender monteres der redningsstiger.

Kajgaden bliver 50 m. bred og bliver belyst med LED-lamper.

 

UDDYBNING OG OPFYLDNING


Den nuværende ca. 2 km. lange sejlrende uddybes til 12 m. vanddybde og en bredde på 150 m.

Inden for de nye ydermoler uddybes der til 12 m. vanddybde i det nye svajeareal og til 11 m. vanddybde ud for den nye 600 m. lange kaj.

Der er mulighed for yderligere uddybning til 15 m. for sejlrende og svajeareal og 14 m. ud for 600 m. kajen.

Det materiale, der optages ved uddybningen, bliver anvendt til opfyldning af baglandsarealet.

Bagarealet bliver på 330.000 m². Der indgår ca. 2.400.000 m³ sand og ler fra sejlrende og havnebassin til opfyldningen.

Selve uddybningen må, så længe der ikke er etableret nye ydermoler, kun foregå i perioden fra oktober til april på grund af hensyn til planternes vækstsæson og for at minimere gener for badegæster ved nærliggende strande. Uddybningen blev genoptaget til efteråret 2016.

Uddybning sker med sandpumpere, hydrauliske gravemaskiner og spandkædemaskine.

Sandmaterialer optages med sandpumpere, som via et rør pumpes ind til bagarealer.

Lermaterialer optages med gravemaskine og/eller spandkædemaskine, der oplægges i pramme, som sejles ind i bagarealer og tømmes.