Medhold i klagesag om udvidelsesprojekt

30-05-2016

I forlængelse heraf indgav Joint Venture STRUKTON-TBI & TBI Infra B.V.  en klage til Klagenævnet for Udbud over Frederikshavn Havn. Hovedpunkterne i STRUKTON-TBI's klage lød på, at Frederikshavn Havn ikke havde foretaget evalueringen korrekt, og at havnen ikke burde have prækvalificeret Per Aarsleff A/S til at deltage i udbuddet. 

Frederikshavn Havn har hele tiden fastholdt, at klagen ikke skulle tages til følge, og klagenævnet besluttede i august 2015, at klagen ikke skulle have opsættende virkning på projektet.

Nu har Klagenævnet for Udbud endelig afgjort sagen, og det er et enstemmigt klagenævn, bestående af to landsdommere og to sagkyndige medlemmer, som har frifundet Frederikshavn Havn for alle 11 klagepunkter.

STRUKTON-TBI er også blevet dømt til at betale Frederikshavn Havn 60.000 kroner i sagsomkostninger.

Adm. direktør for Frederikshavn Havn, Mikkel Seedorff Sørensen, glæder sig over afgørelsen: "Det er dejligt, at vi nu har fået en afklaring på klagesagen, og ikke mindst at afgørelsen er så klar, som den er. Nu kan vi bruge kræfterne hundrede procent fremadrettet."

SRUKTON-TBI har mulighed for at indbringe kendelsen for domstolene inden 8 uger. Sker dette ikke, er afgørelsen endelig.